Arvuhulgad. Avaldised. Võrrandid ja võrratused.

Õpitulemused

Kursuse lõpus õpilane:

 • eristab ratsionaal-, irratsionaal- ja reaalarve;
 • eristab võrdust, samasust, võrrandit ja võrratust;
 • selgitab võrrandite ja võrratuste lahendamisel kasutatavaid samasusteisendusi;
 • lahendab ühe tundmatuga lineaar-, ruut- ja lihtsamaid murdvõrrandeid ning nendeks taanduvaid
  võrrandeid;
 • sooritab tehteid astmete ja juurtega, teisendades viimased ratsionaalarvulise astendajaga
  astmeteks;
 • teisendab lihtsamaid ratsionaal- ja juuravaldisi;
 • lahendab lineaar- ja ruutvõrratusi ning ühe tundmatuga lineaarvõrratuste süsteeme;
 • lahendab lihtsamaid, sh tegelikkusest tulenevaid tekstülesandeid võrrandite ja
  võrrandisüsteemide abil.

Õppesisu

 • Naturaalarvude hulk N, täisarvude hulk Z ja ratsionaalarvude hulk Q.
 • Irratsionaalarvude hulk.
 • Reaalarvude hulk R.
 • Reaalarvude piirkonnad arvteljel.
 • Arvu absoluutväärtus.
 • Ratsionaalavaldiste lihtsustamine.
 • Arvu n-es juur.
 • Astme mõiste üldistamine: täisarvulise ja ratsionaalarvulise astendajaga aste.
 • Murdvõrrand.
 • Arvu juure esitamine ratsionaalarvulise astendajaga astmena.
 • Tehted astmetega ning tehete näiteid võrdsete juurijatega juurtega.
 • Võrratuse mõiste ja omadused.
 • Lineaar- ja ruutvõrratused.
 • Lihtsamate, sealhulgas tegelikkusest tulenevate tekstülesannete lahendamine võrrandite abil.