Matemaatika

Kitsa matemaatika kohustuslikud kursused:

Laia matemaatika kohustuslikud kursused:
1) Avaldised ja arvuhulgad
2) Võrrandid ja võrrandisüsteemid
3) Võrratused. Trigonomeetria I
4) Trigonomeetria II
5) Vektor tasandil. Joone võrrand
6 Tõenäosus, statistika
7 Funktsioonid. Arvjadad
8 Eksponent- ja logaritmfunktsioon
9 Trigonomeetrilised funktsioonid. Funktsiooni piirväärtus ja tuletis
10 Tuletise rakendused
11 Integraal. Planimeetria
12 Sirge ja tasand ruumis
13 Stereomeetria
14 Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine.

Matemaatika ainevaldkonnas valikkursused:
1) Loogika
2) Majandusmatemaatika elemendid
3) Arvuteooria elemendid I
4) Arvuteooria elemendid II
5) Diskreetse matemaatika elemendid I
6) Diskreetse matemaatika elemendid II
7) Planimeetria I. Kolmnurkade ja ringide geomeetria
8) Planimeetria II. Hulknurkade ja ringide geomeetria

Matemaatikaga seonduvad loodusainete valdkonna valikkursused:
Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond
Mehhatroonika ja robootika
3D-modelleerimine
Joonestamine
Arvuti kasutamine uurimistöös
Rakenduste loomise ja programmeerimise alused